Please Wait a Moment
X

Zahn Associates Supplemental Materials

Supplemental Materials

July 2021 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
July 6-13, 2021  
Application Date
June 22, 2021  

November 2021 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
November 2 – 9, 2021 
Application Date