Please Wait a Moment
X

Zahn Associates Supplemental Materials

Supplemental Materials

July 2020 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
September 22-29, 2020 
Application Date
September 8, 2020 

November 2020 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
November 3-10, 2020 
Application Date
October 20, 2020 

March 2021 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
March 9-16, 2021 
Application Date