Please Wait a Moment
X

Zahn Associates Supplemental Materials

Supplemental Materials

July 2022 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
July 12-19, 2022  
Application Date
June 21, 2022 

November 2022 CFP® Certification Examination

CFP® Certification Exam
November 1-8, 2022 
Application Date
Oct. 18, 2022